ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน:
สถาบันวิจัยและพัฒนา ::: Research and Development Institute สถาบันวิจัยและพัฒนา ::: Research and Development Institute


หน้าหลัก | เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ | Call for Paper | รูปแบบการเขียนบทความ | ลงทะเบียน/สมัครสมาชิก | ลงทะเบียน(ผู้ประเมินบทความ) | บริการรับ-ส่งบทความ | คณะกรรมการ | ติดต่อสอบถาม | คู่มือการใช้งาน
  หน้าแรก

NEW...Full Proceeding 7-8 August 2018

NEW ...NRRU Community Research Journal, 12(Special Issue) : August 2018

      NEW ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น.....ก้าวไกลสู่สากล”วันที่ ๗-๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร ๓๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (แนบ file 0)

NEW!! หนังสือรับรองการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติสำหรับนักวิจัย

สูจิบัตร วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ขอให้นักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจัดส่ง “ใบยืนยัน” (แนบ file 1) การเข้าร่วมงานในรูปแบบ File word  มาที่ nrru.rdi@gmail.com  ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

 (หมายเหตุ :  นักวิจัยที่จัดส่งใบยืนยันเรียบร้อยแล้วขอให้จัดส่งใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยอีเมล์ของตนเอง ขอให้นักวิจัยใช้อีเมล์ของตนเองในการจัดส่งใบยืนยันเท่านั้น)

2. เมื่อนักวิจัยจัดทำใบยืนยันการเข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว ทางผู้จัดจะนำส่งข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิให้กับนักวิจัย ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ทางอีเมล์ของนักวิจัยที่ส่งใบยืนยันการเข้าร่วมงาน  

3. นักวิจัยแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (แนบ file 2.1,    2.2,    2.3  และ   2.4) และจัดส่งบทความ ในรูปแบบ File word พร้อมทั้งแนบใบเสร็จการชำระค่าลงทะเบียน (แนบไฟล์ 3) และข้อมูลสำหรับการจัดทำโปสเตอร์กรณีที่นักวิจัยนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (แนบ file 4) กลับมายังผู้จัดงานที่อีเมล์ nrru.rdi@gmail.com ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

4. ผู้จัดจะดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติให้กับนักวิจัย (แนบ file 5ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นักวิจัยทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ http://www.rdi.nrru.ac.th/

5. นักวิจัยศึกษารายละเอียดวิธีการนำเสนอบทความวิจัยในวันที่ 7 และ 8 สิงหาคม 2561  (แนบ file 6) และ (แนบ file 7)

          อนึ่ง ทางผู้จัดจะแจ้งผ่านโทรศัพท์มือถือไปยังนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ  ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -

การบริการ


Copyright © 2009 Research and Development Institute.  All rights reserved.