ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน:
สถาบันวิจัยและพัฒนา ::: Research and Development Institute สถาบันวิจัยและพัฒนา ::: Research and Development Institute


หน้าหลัก | เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ | Call for Paper | รูปแบบการเขียนบทความ | ลงทะเบียน/สมัครสมาชิก | ลงทะเบียน(ผู้ประเมินบทความ) | บริการรับ-ส่งบทความ | คณะกรรมการ | ติดต่อสอบถาม | คู่มือการใช้งาน
  หน้าแรก

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11

“ถักทองานวิจัยท้องถิ่น.....ก้าวไกลสู่สากล”

The National Academic Research Conference 11th

Connecting Local Research to International Perspectives”

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


     มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม เป็นภารกิจที่ทุกมหาวิทยาลัยจะต้องมุ่งเน้น โดยมหาวิทยาลัยควรมีบทบาทที่สำคัญในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ บทบาทในการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมในพื้นที่และภูมิภาค บทบาทในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์และทักษะในการทำงาน บทบาทในการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และบทบาทในการสร้างความพร้อมของพื้นที่และภูมิภาคเพื่อการดำรงอยู่ในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ จากบทบาทดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ทำงานเพื่อรับใช้สังคมมาโดยตลอด

     ด้วยเหตุที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น ก่อตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาแก่บุคลากรในระดับท้องถิ่น อีกทั้งนักศึกษาส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90 เป็นบุคคลากรในพื้นที่ มหาวิทยาลัยจึงมุ่งหวังให้บุคคลเหล่านั้นได้นำวิชาความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านการบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารจัดการ ตลอดจนด้านสังคมศาสตร์อื่น ๆ จำนวนหลายหลักสูตร ในด้านของการวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะการใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับคนท้องถิ่นเพื่อยกระดับการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ และได้รับมาตรฐาน

     ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะศิลปกรรมศาสตร์) สมาคมศิลปากร และมหาวิทยาลัยเกริก รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่าง ๆ  ซึ่งทุกภาคส่วนมีความพร้อม ในการร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นด้วยการพัฒนางานวิชาการเพื่อรับใช้สังคม

      ดังนั้น การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น.....ก้าวไกลสู่สากล” (Connecting Local Research to International Perspectives)” โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ จึงถือว่าเป็นการต่อยอดการทำงานเชิงวิชาการในพื้นที่ เพื่อให้ผลงานทางวิชาการที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หรือ อยู่ระหว่างการดำเนินงานสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชนให้เป็นที่ประจักษ์ อันมีผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคีต่าง ๆ ว่าสามารถดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้คนในท้องถิ่นสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความยากจนได้ในที่สุด

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -

***** หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 *****

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

มหาวิยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(คณะศิลปกรรมศาสตร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยเกริก

สมาคมศิลปากร

 

 

 

การบริการ


Copyright © 2009 Research and Development Institute.  All rights reserved.