อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนษย์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2563  (Post: 16/7/2020)
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  (Post: 8/4/2020)
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : ทุนโครงการฯเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนสู่ฐานราก  (Post: 4/4/2020)
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์  (Post: 4/4/2020)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ปี 2563 จำนวน 4 ประเภท  (Post: 28/1/2020)
ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562  (Post: 17/1/2020)
วช. : รับนักวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - จีน  (Post: 25/10/2019)
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 "ถักทองานวิจัยท้องถิ่น.....ก้าวไกล สู่สากล"  (Post: 14/6/2019)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ถักทองานวิจัยท้องถิ่น.....ก้าวไกล สู่สากล  (Post: 23/5/2019)
สถาบันวิจัยฯ : การติดตามการเผยแพร่วิจัย ปีงบประมาณ 58-60  (Post: 23/1/2019)
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำหรับบุคลากรภายใน  (Post: 22/1/2019)
สถาบันวิจัยและพัฒนา : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย 4 ประเภท  (Post: 10/1/2019)
เปิดรับสมัคร คณาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่สนใจสมัครเป็น  (Post: 26/12/2018)
เอกสารประกอบการปิดโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน  (Post: 18/12/2018)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2  (Post: 4/11/2018)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี 2563  (Post: 31/8/2018)
แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) /แบบเสนอแผนวิจัย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (Post: 29/8/2018)
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ ปีที่ 4  (Post: 26/7/2018)
การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ถักทองานวิจัยท้องถิ่น.....ก้าวไกล สู่สากล) Connecting Local Research to International Perspectives)  (Post: 13/6/2018)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 "ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกล สู่สากล" (Connecting Local Research to International Perspectives)  (Post: 8/5/2018)
ประกาศรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 561  (Post: 30/4/2018)
เอกสารประกอบการอบรม การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิพม์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ (16ก.พ.61)  (Post: 15/2/2018)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม "การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ" 16 กุมภาพันธ์ 2561  (Post: 6/2/2018)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ขอข้อมูลผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  (Post: 22/1/2018)
(UPDATE) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ค่าตอบแทนตีพิมพ์ฯ และ เรื่อง สนับสนุนทุนไปนำเสนอผลงานฯ  (Post: 11/1/2018)
ประกาศ หลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัยบูรณาการการเรียนการสอน วิจัยสถาบัน และวิจัยพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2561  (Post: 5/1/2018)
ประกาศ ทุนวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอน ประจำปี 2561  (Post: 26/12/2017)
RDI NRRU เปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุน R2R ประจำปีงบประมาณ 2561  (Post: 12/12/2017)
สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปรกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561  (Post: 28/11/2017)
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (Post: 22/11/2017)
Download : PROCEEDINGS การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  (Post: 14/7/2017)
สกว. ประกาศรับสมัครรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards และรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Innovative Researcher Awards  (Post: 11/7/2017)
Download เอกสารการประชุมชี้แจงส่งข้อเสนอทุนวิจัย งบแผ่นดิน2562 วันที่ 8 มิถุนายน 2560  (Post: 8/6/2017)
วช. : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า และขอเชิญรับฟังการชี้แจ้งกรอบวิจัย ปีงบ 2561  (Post: 4/6/2017)
แบบฟอร์มการส่งร่างบทความวิจัย อบรมฯ"การเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่"  (Post: 8/5/2017)
ขอเชิญผู้สนใจเขียนข้อเสนอโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy Innovation Hubs) ภายใต้โครงการ INNOVATION HUBS เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.  (Post: 4/5/2017)
Download เอกสารประกอบการบรรยาย คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 24 มีนาคม 2560  (Post: 30/3/2017)
ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ในหัวข้อ “งานวิจัยเพื่อการเกษตร”  (Post: 23/3/2017)
สถาบันพระปกเกล้า ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยพระปกเกล้าศึกษา หัวข้อ "พระปกเกล้าศึกษากับพระราชกิจเพื่อการพัฒนาประเทศ"  (Post: 14/3/2017)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ประจำปี พ.ศ. 2560  (Post: 18/1/2017)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยพื้นฐาน การวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2560  (Post: 18/1/2017)
สนง.ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ : ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมราชภัฏวิชาการ Thailand 4.0 และรับฟังการปาฐกถาพิเศษโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (Post: 25/11/2016)
สกอ. : เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2560  (Post: 9/11/2016)
สกอ. : เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560  (Post: 7/11/2016)
รายงานประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2558 ....click to download  (Post: 4/10/2016)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นครราชสีมา : แผนกลยุทธ์ ปี 2559 (พ.ศ.2557 - 2561)  (Post: 6/9/2016)
THE 4th SIBR-RDINRRU 2017 SYDNEY INTERNATIONAL CONFERENCE  (Post: 30/8/2016)
ป.ป.ช. : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559  (Post: 22/8/2016)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙  (Post: 14/8/2016)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการจ่ายทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ และนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙  (Post: 14/8/2016)
สถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI) NRRU : ดาวน์โหลดคู่มือ R2R, NRRU ประจำปี 2559  (Post: 24/7/2016)
สถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI) NRRU : ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศฯ รับข้อเสนอโครงการวิจัย งบแผ่นดิน ปี61  (Post: 21/7/2016)
สถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI) NRRU : ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือ “บทเรียนจากประสบการณ์ R2R (Route to Research) NRRU”  (Post: 1/7/2016)
สถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI) NRRU : ดาวน์โหลดไฟล์ Pocket Book  (Post: 19/6/2016)
วช. : ขอเชิญลงทะเบียนonline เพื่อเข้าร่วมงาน THAILAND RESEARCH EXPO2016  (Post: 13/6/2016)
สกว. : ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการและงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหรรม ครั้งที่ 2 : RRi Congress II “วิทยาศาสตร์ประยุกต์กับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต”  (Post: 13/6/2016)
วช. : ขอส่งสำเนาประกาศ เรื่อง การรับเอกสารเชิงหลักสูตร (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงเชิงพาณิชย์ตามความต้องการการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม  (Post: 12/6/2016)
แบบฟอร์มข้อมูล ประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2558 (ข้อมูลองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย)  (Post: 9/6/2016)
วช. : ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมชมงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" ประจำปี 2559  (Post: 5/6/2016)
มมส. : ประกาศรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (Post: 31/5/2016)
วช. : ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  (Post: 24/5/2016)
วช : การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไชปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)  (Post: 22/5/2016)
วช. : เปิดชิงทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ของ NRF ประจำปี 2559 (2016 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers) ณ ประเทศเกาหลี  (Post: 12/5/2016)
สกอ. : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยร่วม ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัย ระหว่างไทย-ฝรั่งเศส  (Post: 12/5/2016)
สถานเอกอัครราชฑูต ออสเตรเลีย : เปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย  (Post: 12/5/2016)
สถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI) NRRU : ประกาศ สัญญา การรับทุนอุดหนุนการวิจัย  (Post: 4/4/2016)
มทร.สุวรรณภูมิ : ประกาศรับผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1  (Post: 30/3/2016)
วช. : ประกาศรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ UAV  (Post: 30/3/2016)
สมาคมส่งเสริมการวิจัย : ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  (Post: 21/3/2016)
กรมสุขภาพจิต : ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอ/ประกวด การประชุมวิชาการสุขภาพจิต ครั้งที่ 15 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13  (Post: 21/3/2016)
วช. : ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 (The 5th Thai-Chinese Strategic Research Seminar)  (Post: 15/3/2016)
วช. : ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559  (Post: 15/3/2016)
มรภ.อุบลราชธานี : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (Post: 14/3/2016)
BIOTECH : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Breeding and Cultivation Techniques of Seedless Watermelon  (Post: 9/3/2016)
วช : ขอเชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงโครงการ ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559  (Post: 19/2/2016)
SIBR-RDINRRU OSAKA INTERNATIONAL CONFERNECE 2016, JAPAN  (Post: 15/2/2016)
Download ประกาศฯหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)  (Post: 9/2/2016)
BEC TERO : ขอเชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ รายการสมรภูมิไอเดียร์ปี 11  (Post: 8/2/2016)
วช. : เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย  (Post: 8/2/2016)
วช. : รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี ประจำปี 2559  (Post: 5/2/2016)
มรภ.กาญจนบุรี : ประกาศรับบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  (Post: 5/2/2016)
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว : เชิญร่วมประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2559  (Post: 20/1/2016)
ประกาศ : หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น จากงบประมาณแผ่นดิน ประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (Post: 14/1/2016)
สกอ. : ประกาศคณะอนุกรรมการด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  (Post: 11/1/2016)
วช. : ขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย  (Post: 6/1/2016)
ป.ป.ส. : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประเภทกำหนดเรื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559  (Post: 28/12/2015)
สำนักวิทยบริการฯ NRRU : เปิดรับสมาชิกฐานข้อมูลElectronicsเพื่อสืบค้น ประจำปีงบฯ 2559  (Post: 25/12/2015)
วช. : เชิญเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560  (Post: 25/12/2015)
วช. : เชิญร่วมงาน"วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559  (Post: 23/12/2015)
วช. : รับสมัครสมาชิกWebsiteห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (EXPLORE)  (Post: 22/12/2015)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏนครราชสีมา : รายละเอียด อบรมเทคนิคการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ร่วมกับ วช.  (Post: 4/12/2015)
มรภ.อุบลราชธานี : ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์/โครงงาน วันเทคโนโลยีวิศวกรรม ปี 2559  (Post: 20/11/2015)
สกอ. : ยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา  (Post: 20/11/2015)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร : เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย  (Post: 2/11/2015)
วช. : เชิญรับการอบรมปฏิบัติการ "การใช้ระบบ NRMS" ประจำปี 2559 ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2558 - มีนาคม 2559)  (Post: 28/10/2015)
ม.ขอนแก่น : ขยายเวลาการส่งผลงาน การประชุมระดับชาติ และนานาชาติ "การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่5  (Post: 13/10/2015)
มรภ.กำแพงเพชร : ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มรภ.กำแพงเพชร ครั้งที่ 2  (Post: 11/10/2015)
วช. : กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559  (Post: 2/10/2015)
มรภ.สุราษฏ์ธานี : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ "ราชภัฏสุราษฏ์ธานีวิจัย ครั้งที่11"  (Post: 20/9/2015)
สกอ. : สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559  (Post: 8/9/2015)
วช. : เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณ โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2559  (Post: 7/9/2015)
สกอ. : เปิดรับสมัครโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพิ่มศักยภาพของกองทัพและป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559  (Post: 3/9/2015)
มรภ.พิบูลสงคราม : เชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการฯ ISEEC 2015  (Post: 1/9/2015)
วช. : การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(NRMS) และการเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบNRMS สู่สาธารณะ  (Post: 20/8/2015)
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ประจำปีงบประมาณ 2558  (Post: 12/8/2015)
มรภ.นครราชสีมา : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (Post: 3/8/2015)
มรภ.สวนสุนันทา : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการนานาชาติ  (Post: 2/8/2015)
ม.ศรีปทุม : ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  (Post: 2/8/2015)
สกว. : ประกาศรับสมัครรางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards  (Post: 12/7/2015)
วช. : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559  (Post: 21/6/2015)
มรภ.พระนครศรีอยุธยา : กำหนดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  (Post: 21/6/2015)
วช : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ปีงบ 2559  (Post: 7/6/2015)
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ  (Post: 4/2/2015)
ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก : ขอเชิญนำเสนอผงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่8  (Post: 4/2/2015)
ม.นเรศวร : ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11  (Post: 4/2/2015)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ตามแนวพระราชดำริ ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๘  (Post: 19/1/2015)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการตามแนวพระราชดำริ ภายใต้โครงการจัดความรู้และถ่ายทอด เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๘  (Post: 12/1/2015)
อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ฯ : ทักษะการวิจัยเชิงพื้นที่"  (Post: 31/10/2014)
กฟผ. เชิญร่วมประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/57  (Post: 16/10/2014)
สารวิจัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม ( 1 ตุลาคม 2557)  (Post: 13/10/2014)
สารวิจัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน ( 16 กันยายน 2557)  (Post: 13/10/2014)
สารวิจัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน ( 1 กันยายน 2557)  (Post: 13/10/2014)
สารวิจัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนสิงหาคม ( 16 สิงหาคม 2557)  (Post: 13/10/2014)
สารวิจัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนสิงหาคม ( 1 สิงหาคม 2557)  (Post: 13/10/2014)
สารวิจัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม ( 16 กรกฎาคม 2557)  (Post: 13/10/2014)
สารวิจัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม ( 1 กรกฎาคม 2557)  (Post: 13/10/2014)
Pocket Book "เรื่องเล่า...ชาวตีพิมพ์" (บทความวิจัย)  (Post: 23/6/2014)
สกอ. ขอเชิญเสนอผลงานประเภทรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2557  (Post: 18/6/2014)
(แบบฟอร์ม) บันทึกข้อความ รายงานการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  (Post: 25/5/2014)
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม"  (Post: 15/5/2014)
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014  (Post: 10/5/2014)
สารวิจัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน 2557 (1 เมษายน 2557)  (Post: 2/4/2014)
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอทุนสนับสนุนเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย(ล่าสุด)  (Post: 21/3/2014)
สารวิจัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2557 (1 กุมภาพันธ์ 2557)  (Post: 31/1/2014)
สารวิจัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม 2557 (16 มกราคม 2557)  (Post: 20/1/2014)
ใบสมัครขอรับทุนโครงการกลุ่มวิจัยสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2557  (Post: 13/1/2014)
สกว. รับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) : ระดับปริญญาโท  (Post: 18/12/2013)
สกว. รับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) : ระดับปริญญาโท  (Post: 18/12/2013)
ประกาศการให้ทุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 5 ประกาศ  (Post: 11/12/2013)
สารวิจัย ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม 2556 (1 ธันวาคม 2556)  (Post: 4/12/2013)
ประกาศแนวทางและหลักเกณฑ์ราคากลางการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยฯ พ.ศ. 2542  (Post: 2/12/2013)
BIOTEC จัดอบรม การใช้ระบบ Integrated Breeding Workflow System : การจัดการข้อมูลและแผนงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ 19-21 ธ.ค.56  (Post: 27/11/2013)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่โดยใช้การคิดเชิงระบบ ( System Thinking) วันที่ 19-21 ธ.ค.56  (Post: 22/11/2013)
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมระดับนานาชาติ The SIBR-RDINRRU Hong Kong Conference 2014  (Post: 6/11/2013)
สารวิจัย ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2556 (1 พฤศจิกายน 2556)  (Post: 1/11/2013)
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย (วช.)  (Post: 1/11/2013)
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารชุมชนวิจัย  (Post: 29/10/2013)
บทความวิจัยเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 (ไฟล์)  (Post: 16/10/2013)
สารวิจัย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนตุลาคม 2556 (16 ตุลาคม 2556)  (Post: 16/10/2013)
ใบสมัครนักวิจัยใหม่  (Post: 16/10/2013)
ขออนุญาตไปราชการต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาตินานาชาติ  (Post: 17/9/2013)
แบบฟอร์มที่หน่วยงานจัดทำเพื่อส่งให้ วช. 2558  (Post: 17/9/2013)
สารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  (Post: 4/9/2013)
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 9 "ถักทองานวิจัย สานสายใยสูอาเซียน" วันที่ 30 สิงหาคม 2556  (Post: 16/8/2013)
สกอ.(HERP) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพเครือข่ายวิจัยกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (Post: 13/8/2013)
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ เรื่องขอรายงานการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  (Post: 1/4/2013)
สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่ ประจำปี 2556  (Post: 26/3/2013)
ไฟล์การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รายงานความก้าวหน้านักวิจัยใหม่ วันที่ 7-9 ก.พ. 2556  (Post: 27/2/2013)
รายงานผลการอบรมปฏิบัติการพัฒนาโจทย์วิจัย และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย วันที่ 8 - 9 มกราคม 2556 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  (Post: 20/2/2013)
การประชุม "โครงการ HERP กับการบริหารจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัย"  (Post: 28/1/2013)
ประกาศ แนวปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2553  (Post: 11/1/2013)
Slide PowerPoint อบรมปฏิบัติการพัฒนาโจทย์วิัจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับนักวิจัยใหม่ วันที่ 8-9 มกราคม 2556 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  (Post: 11/1/2013)
ประกาศ รับสมัครนักวิจัยใหม่ประจำปี 2556  (Post: 14/12/2012)
ประกาศกำหนดการส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี  (Post: 21/8/2012)
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาการนำเสนอบทความวิจัย ครั้งที่8  (Post: 21/7/2012)
เลื่อนวันจัดประชุมทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 8  (Post: 10/7/2012)
ประกาศรับสมัครนักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2555  (Post: 8/12/2011)
ประกาศทุนวิจัยสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Post: 16/3/2011)
ประกาศทุนวิจัยสำหรับบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (Post: 16/3/2011)
การรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2554  (Post: 6/9/2010)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยฯ  (Post: 26/8/2010)
กำหนดการประชุมทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 6  (Post: 13/8/2010)
ปฏิทินโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปี 2553  (Post: 23/3/2010)
ผลการประเมินผลข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (วช)  (Post: 16/3/2010)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย  (Post: 12/3/2010)
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปี 2553  (Post: 7/3/2010)
การรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2553  (Post: 17/2/2010)
ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมพิจารณาข้อเสนอโครงงาน จากโครงการ ABC-PUS/MAG  (Post: 12/10/2009)
ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  (Post: 4/9/2009)
ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552  (Post: 4/9/2009)
ประกาศเรื่องให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  (Post: 15/8/2009)
แบบฟอร์มสำหรับงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (วช.) ปี 2554 ดาวน์โหลดได้ที่แบบฟอร์มขอทุน  (Post: 4/8/2009)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี  (Post: 28/7/2009)
ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนประจำปี พ.ศ. 2552 ของเขตพื้นที่ที่ 4  (Post: 23/9/2008)
แจ้งผลการประเมินข้อเสนอการิจัยที่เสนอของบประมาณ (แบบปกติ) พ.ศ. 2551  (Post: 30/4/2007)

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.