ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ : เปิดรับบทความวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ใน วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Post: 10/11/2021)
สมาคมส่งเสริมการวิจัย : เปิดอบรมการวิจัย 4 หลักสูตร  (Post: 24/8/2021)
ม.มหาสารคาม: ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ)  (Post: 18/3/2021)
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา : ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  (Post: 18/3/2021)
วช. : Thailand Research Expo Symposium 2021  (Post: 4/3/2021)
ม.มหาสารคาม: ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (Post: 4/3/2021)
ป.ป.ช. : ประชาสัมพันธ์รับบทความวิชาการและบทความวิจัย  (Post: 21/12/2020)
ม.ราชภัฏสงขลา : เชิญชวนตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฉบับปฐมฤกษ์  (Post: 8/12/2020)
บพค. : เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564  (Post: 27/10/2020)
ม.ราชภัฏศรีสะเกษ : ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  (Post: 18/9/2020)
ม.ราชภัฏชัยภูมิ : คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี  (Post: 19/8/2020)
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร : ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการในวารสาร สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Post: 19/8/2020)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช : ขอเชิญตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ASEAN JOURNAL OF OPEN AND DISTANCE LEARNING  (Post: 19/8/2020)
ม.รังสิต : ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความวิจัยลงวารสาร RJSH : RANGSIT JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (TCI 2)  (Post: 11/8/2020)
ม.รังสิต : ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความวิจัยลงวารสาร Journal of Current Science and Technology (JCST)  (Post: 11/8/2020)
ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงช่องทางการส่งบทความวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ  (Post: 11/8/2020)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้และดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างมืออาชีพ"  (Post: 24/7/2020)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ขอเชิญตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน Community University Engagement Journal ?CUE-J  (Post: 20/7/2020)
สมาคมส่งเสริมการวิจัย (สสว.) : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 4 หลักสูตร  (Post: 16/7/2020)
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ประจำเดือน สิงหาคม 2563  (Post: 16/7/2020)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ "พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก"  (Post: 16/7/2020)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานวิจัยร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ "วารสารวิเทศศึกษา คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"  (Post: 5/6/2020)
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563  (Post: 1/6/2020)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม : ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6  (Post: 15/5/2020)
วช. : ขอเชิญชวนนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563  (Post: 13/4/2020)
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มทร.ธัญบุรี ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (Post: 20/3/2020)
ม.ราชภัฏเชียงราย : ประชาสัมพันธ์ส่งบทความในวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  (Post: 20/3/2020)
ม.ราชภัฏนครปฐม : ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (Post: 4/3/2020)
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา : ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  (Post: 4/3/2020)
ม.ราชภัฏธนบุรี: รับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  (Post: 28/2/2020)
ม.ราชภัฏเทพสตรี: เปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (Post: 28/2/2020)
ม.มหาสารคาม: ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (Post: 26/2/2020)
ม.มหิดล : วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เปิดรับบทความ  (Post: 4/2/2020)
วช. : กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  (Post: 17/1/2020)
ม.ราชภัฏเชียงราย ประชาสัมพันธ์การส่งบทความตีพิมพ์ใน วารสารบริหารรัฐกิจ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  (Post: 11/9/2019)
สกสว. : ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ ?สื่อสารอย่างไรให้ตอบโจทย์User?  (Post: 14/6/2019)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ถักทองานวิจัยท้องถิ่น.....ก้าวไกล สู่สากล  (Post: 5/6/2019)
ม.ขอนแก่น : ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในสารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์  (Post: 5/6/2019)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : วันราชภัฏ (14 กุมภาพันธ์) ประจำปี พ.ศ. 2562  (Post: 8/2/2019)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.อุตรดิตถ์ : จัดทำวารสารและรับผลงานวิจัยหรือบทความวิจัย  (Post: 14/1/2019)
สกอ. : เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562  (Post: 12/12/2018)
งานวิจัยขายได้ ใช้จริง  (Post: 29/11/2018)
ม.ราชภัฏเชียงราย : ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารมังรายสาร (Mangrai Saan) TCI กลุ่มที่ 2  (Post: 14/11/2018)
วช. : รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562?  (Post: 14/11/2018)
วช. ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน ?วันนักประดิษฐ์? ประจำปี 2562  (Post: 20/9/2018)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch  (Post: 19/9/2018)
ม.เชียงใหม่ : ขยายเวลารับบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 (ASIAENGAGE REGIONAL CONFERENCE 2018)  (Post: 18/7/2018)
การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ถักทองานวิจัยท้องถิ่น.....ก้าวไกล สู่สากล) Connecting Local Research to International Perspectives)  (Post: 13/6/2018)
วช. : เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม THAILAND RESEARCH EXPO : SYMPOSIUM 2018  (Post: 13/6/2018)
สารัตถะวิจัย ปี 3  (Post: 25/5/2018)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : โครงการพัฒนาระบบและแนาวทางการเชื่อมโยงความต้องการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดตัวเว็บไซต์ www.tech2biz.net  (Post: 9/5/2018)
สกอ. : ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากสำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme ณ สาธารณรัฐเกาหลี เปิดรับสมัครทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels 2018 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันอุ  (Post: 4/4/2018)
งานวิจัยขายได้  (Post: 7/3/2018)
ม.ราชภัฏยะลา : ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.  (Post: 5/3/2018)
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ : เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร คือ 1. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒน  (Post: 21/2/2018)
ม.ราชภัฏมหาสารคาม : ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Post: 21/2/2018)
ม.มหิดล : ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร Journal of Population and Social Studies (JPSS)  (Post: 24/1/2018)
อบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  (Post: 15/1/2018)
ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดการประชุมวิชาการ (ระหว่างเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2561)  (Post: 12/1/2018)
วช. ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย จำนวน 4 โครงการฝึกอบรม คือ 1.วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่)/ 2. สร้างนักวิจัยใหม่ (ลูกไก่)/ 3. พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย / 4. การประเมินโครงการวิจัย  (Post: 10/1/2018)
มรภ.นครราชสีมา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. 2561  (Post: 8/1/2018)
สกว. เปิดรับสมัครทุนวิจัยต่อยอด รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 60 - 31 ธ.ค. 60 ประกาศผลวันที่ 1 มิ.ย. 61  (Post: 22/11/2017)
ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56  (Post: 30/10/2017)
วช. : ขอเชิญเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561  (Post: 25/10/2017)
วช. ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นเวทีนานาชาติ ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2560  (Post: 7/9/2017)
วช. ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นเวทีนานาชาติ Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  (Post: 7/9/2017)
วช. ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นเวทีนานาชาติ "11th International Warsaw Invention Show" (IWIS 2017) ณ กรุงวอซอร์ ประเทศโปแลนด์  (Post: 7/9/2017)
วช. : Research Expo 2017  (Post: 11/7/2017)
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญส่งบทความวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ในวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ JTERRMUTT  (Post: 25/6/2017)
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  (Post: 25/6/2017)
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน : ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (Post: 25/6/2017)
คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ : เปิดรับบทความวิจัยเข้าร่วมงาน 7th Asian Constitutional Law Forum  (Post: 20/6/2017)
จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2560  (Post: 18/6/2017)
วิทยาลัยพนมวันท์ : ขอเชิญร่วมลงบทความวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 2  (Post: 18/6/2017)
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา : ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  (Post: 11/6/2017)
ม.ขอนแก่น : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2560  (Post: 5/6/2017)
วช. : ประชาสัมพันธ์ Research Gateway Mobile Application  (Post: 5/6/2017)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม : ประชาสัมพันธ์ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒  (Post: 1/6/2017)
วช. : ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี2560  (Post: 1/6/2017)
สกอ. : ประชาสัมพันธ์ทุน ณ ประเทศฝรั่งเศส ในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท/โครงการ/ปี (ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี)  (Post: 10/5/2017)
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมฯ เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัย ยุค 4.0 +  (Post: 7/5/2017)
วช. : ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้น ขึ้นทะเบียน บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย  (Post: 1/5/2017)
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยี Shibaura Institute of Technology(芝浦工業࣪  (Post: 24/4/2017)
โครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อม และการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560  (Post: 24/4/2017)
วช. : ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560  (Post: 3/4/2017)
วช. : ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560  (Post: 3/4/2017)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Community University Engagement Journal (CUE-J) (มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน)  (Post: 14/3/2017)
สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมในปี 2560 จำนวน 11 หลักสูตร ดังนี้  (Post: 14/3/2017)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (Post: 13/3/2017)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  (Post: 13/3/2017)
กรมการเกษตร ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืขว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ.2547  (Post: 13/3/2017)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561  (Post: 10/2/2017)
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 9 หลักสูตร  (Post: 10/2/2017)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการ ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560  (Post: 4/1/2017)
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย : ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความและการประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5 : ชุมชนที่เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน (The 5th  (Post: 8/12/2016)
สวก. : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 6 จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  (Post: 29/11/2016)
วช. : ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปีงบประมาณ 2560 ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560)  (Post: 29/11/2016)
มรภ.สวนสุนันทา : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนและประเมินบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร"  (Post: 25/11/2016)
วช. : ขอเชิญร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอดุมศึกษา ประจำปี 2560  (Post: 25/11/2016)
เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2  (Post: 8/11/2016)
ม.กรุงเทพธนบุรี : เปิดรับบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  (Post: 7/11/2016)
มรภ.บ้านสมเด็จ : เปิดรับสมัคร โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6  (Post: 3/11/2016)
วช. : ประชาสัมพันธ์โครงการจาก British Council เรื่องรายงานผลการวิจัย ภายใต้หัวข้อ กิจการเพื่อสังคมและมหาวิทยาลัย  (Post: 3/11/2016)
ม.ธรรมศาสตร์ : ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อคัดเลิอกรับรางวัล รางวัลมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย หรือ TTF AWARDS  (Post: 1/11/2016)
มรภ.เทพสตรี : ขอเชิญส่งบทความเพื่อร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ "ลวะศรี"  (Post: 2/10/2016)
สกว. : ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมัครรางวัล 2016 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards  (Post: 31/7/2016)
มรภ.นครศรีธรรมราช : ขอเชิญร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  (Post: 13/7/2016)
สกอ. : ประชาสัมพันธ์ โครงการคลังความรู้สำหรับกิจการเพื่อสังคม โดย British Council  (Post: 12/6/2016)
ม.ธรรมศาสตร์ : ขอเชิญส่งบทความร่วมตีพิมพ์ในวารสาร Thammasat International Journal of Science and Technology (TIJSAT)  (Post: 12/6/2016)
สกว. : ประชาสัมพันธ์โครงการ Professional Development Program ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2559  (Post: 12/6/2016)
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มรภ.เพชรบุรี : ขอเชิญร่วมงาน The 5th ASEAN Arts and Cultural Festival in Honour of His Majesty the King Showcasing ASEAN Food & Performance  (Post: 12/5/2016)
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา : อบรมฯค คิดโจทย์และเขียนข้อเสนอการวิจัย  (Post: 12/5/2016)
วช. : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปีงบประมาณ 2559 ช่วงที่ 2  (Post: 21/4/2016)
มมส. : การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12  (Post: 18/4/2016)
สถาบันภาษา จุฬาฯ : ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ  (Post: 21/3/2016)
มรภ.พระนครศรีอยุธยา : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2016 International Workshop on Smart info-Media Systems in Asia (SISA 2016)  (Post: 21/3/2016)
มรภ.อุบลราชธานี : “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559” (Regional Research Expo 2016)  (Post: 29/2/2016)
มรภ.นครปฐม : วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย  (Post: 29/2/2016)
ม.นเรศวร : ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเวศวรวิจัย" ครั้งที่ 12  (Post: 29/2/2016)
มรภ.สุรินทร์ : ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์เมืองช้าง  (Post: 11/2/2016)
ม.วลัยลักษณ์ : ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8  (Post: 5/2/2016)
สวก. : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การคิดวิเคราะห์ (Systems Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการการวิจัย รุ่นที่ 5"  (Post: 5/2/2016)
วช. : BKK International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exhibition 2016  (Post: 8/1/2016)
KKU : เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรด้านการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงาน  (Post: 8/1/2016)
ม.สุโขทัยธรรมธิราช : ประชาสัมพันธ์วารสาร และเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  (Post: 28/12/2015)
NIDA : เชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดโครงการประกวดบทความวิจัยฯ ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ '59  (Post: 28/12/2015)
TCC : เปิดรับบทคัดย่อและผลงานวิจัยเดินและจักรยาน เพื่อพิจารณานำเสนอในการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 4 "เดิน-จักรยาน งานเพื่อทุกคน"  (Post: 25/12/2015)
มรภ.กาญจนบุรี : จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  (Post: 23/12/2015)
ม.ทักษิณ : งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559  (Post: 15/12/2015)
ม.กรุงเทพ : ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมนิทรรศการผลงานและผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่4  (Post: 8/12/2015)
ม.กรุงเทพ : เชิญส่งผลงานร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายประชาชื่น ครั้งที่ 3/2559  (Post: 8/12/2015)
มรภ.สุราษฏ์ธานี : ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา มรส.  (Post: 25/11/2015)
วช. : เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม บ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559  (Post: 23/11/2015)
NIDA : เชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดโครงการประกวดบทความวิจัยฯ ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ '59  (Post: 20/11/2015)
วช. : ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559  (Post: 9/11/2015)
มสธ. : การประชุมระดับชาติ มสธ. วิจัย ประจำปี 2559  (Post: 9/11/2015)
มรภ.นครปฐม : ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8  (Post: 9/11/2015)
มรภ.อุตรดิตถ์ : เชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มรภ.อุตรดิดถ์ ประจำปี 2558  (Post: 30/9/2015)
มรภ.อุดรธานี : ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเสวนาวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 1  (Post: 29/9/2015)
วช. : ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558  (Post: 15/9/2015)
เทคโนฯสยาม : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ  (Post: 10/9/2015)
วิทยาลัยดุสิตธานี : เชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  (Post: 7/9/2015)
วช. : เสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  (Post: 7/9/2015)
จุฬาฯ : สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย เชฺิญเข้าร่วมโครงการประชุมทางวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ  (Post: 2/9/2015)
สถาบันคลังสมองของชาติ : เชิญชวนเข้าร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" รุ่นที่ 3  (Post: 20/8/2015)
มรภ.กาญจนบุรี : เชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  (Post: 20/8/2015)
มรภ.ร้อยเอ็ด : เชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ I-CREAMS ครั้งที่ 1  (Post: 20/8/2015)
มรภ.อุบลราชธานี : เชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมฯนานาชาติ  (Post: 2/8/2015)
ม.เกษตรศาสตร์ : เชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมฯเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ประจำปี 2558  (Post: 2/8/2015)
ม.นเรศวร : ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม  (Post: 12/7/2015)
สกอ. : เชิญชวนส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (Post: 21/6/2015)
ม.กรุงเทพธนบุรี : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2  (Post: 7/6/2015)
วช : ขอความเห็นต่อร่างกรองวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 3  (Post: 7/6/2015)
ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดบชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 3  (Post: 27/5/2015)
วช. : ขอความเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2  (Post: 25/5/2015)
มรภ.ลำปาง : ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ราชภัฏลำปาง  (Post: 17/5/2015)
ม.ขอนแก่น : เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.  (Post: 17/5/2015)
ม.ราชพฤกษ์ : เชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (Post: 27/4/2015)
มรภ.กำแพงเพชร : เชิญส่งบทความวิชาการและบทความจากการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน "สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"  (Post: 19/4/2015)
สมาคมนักวิจัย : ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ  (Post: 15/4/2015)
ขอมอบวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล และขอเชิญส่งบทความเพื่อพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล  (Post: 10/3/2015)
ขอเชิญเข้าร่วมงงานมหกรรมการวิจัย ๑๐๐ ปี ราชภัฏอุบลราชธานีกับงานวิจัยเพื่อรับใช้ท้องถิ่น  (Post: 10/3/2015)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ Regression Models ในงานวิจัย  (Post: 10/3/2015)
ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 4  (Post: 10/3/2015)
เชิญชมมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558  (Post: 26/2/2015)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง พัฒนาบริหารศาสตร์ โลกาภิวัฒน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน  (Post: 26/2/2015)
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  (Post: 26/2/2015)
ขอเรียนเชิญชวนเข้าร่วมการประชุม พิบูลสงครามวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2558 ห้วข้อ สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมเข้าร่วมฝึกอบรม  (Post: 26/2/2015)
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเซียอาคเนย์ 2558  (Post: 26/2/2015)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3  (Post: 26/2/2015)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 7  (Post: 26/2/2015)
ขอเชิญเข้าประชุมหัวข้อเรื่อง วิจัยมุ่งเป้าด้านยางพาราช่วยเพิ่มมูลค่าและแก้ปัญหาราคายางพาราได้อย่างไร ในงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค:ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๘  (Post: 26/2/2015)
โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  (Post: 26/2/2015)
มรภ.กาญจนบุรี : ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  (Post: 6/2/2015)
วช. : ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015  (Post: 4/2/2015)
ส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5  (Post: 20/1/2015)
เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา  (Post: 19/1/2015)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ  (Post: 15/1/2015)
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๔  (Post: 12/1/2015)
ขอเชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๘  (Post: 9/1/2015)
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ปีที่ ๓  (Post: 9/1/2015)
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558  (Post: 7/1/2015)
เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  (Post: 7/1/2015)
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" ประจำปี พ.ศ. 2558  (Post: 7/1/2015)
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  (Post: 7/1/2015)
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.  (Post: 7/1/2015)
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Burapha University International Conference 2015  (Post: 7/1/2015)
การประกาศโจทย์งานวิจัย ปีงบประมาณ 2558 (รอบแรก)  (Post: 18/12/2014)
ขอเชิญชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558  (Post: 18/12/2014)
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จัดประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5  (Post: 20/9/2014)
รายละเอียดการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารชุมชนวิจัย (ล่าสุด)  (Post: 19/9/2014)
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2557  (Post: 8/7/2014)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2013)  (Post: 7/7/2013)
ไฟล์เอกสารประกอบการอบรมการเขียนบทความวิจัย วันทั้ 27-28 มิถุนายน 2556  (Post: 27/6/2013)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2556  (Post: 4/6/2013)
ขอเชิญส่งบทความวิจัย และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 9”  (Post: 4/6/2013)
สถาบันวิจัยและพัฒนานำบุคลากรและคณาจารย์ไปศึกษาดูงานด้านการวิจัยที่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์  (Post: 22/5/2013)
ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2556  (Post: 24/4/2013)
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  (Post: 19/4/2013)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  (Post: 18/4/2013)
การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand Research Expo 2013)  (Post: 17/4/2013)
โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2557-2558  (Post: 11/4/2013)
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 9  (Post: 22/3/2013)
มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo) ครั้งที่ 1  (Post: 4/3/2013)
ขอเชิญส่งข้อเสนอการศึกษาวิจัยโครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของรัฐบาลด้านความโปร่งใส  (Post: 9/2/2013)
การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2557  (Post: 24/1/2013)
งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 23 ประจำปี 2556  (Post: 24/1/2013)
คู่มือการใช้งาน Webboard สถาบันวิจัยและพัฒนา  (Post: 24/12/2012)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่่อง "การสำรวจความพึงพอใจขององคืกรและผู้ที่เกี่ยวข้อ (stakeholder)" มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (Post: 14/12/2012)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่่อง "วิธีการเขียนรายงานวิจัย" มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (Post: 14/12/2012)
รับสมัครนักวิจัยใหม่ประจำปี 2556  (Post: 14/12/2012)
คู่มือการใช้งานระบบ NRPM (วช.)  (Post: 14/12/2012)
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่่อชิงรางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศครั้งที่ 8  (Post: 14/12/2012)
แบบสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554  (Post: 14/12/2012)
ผลการคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้ ประจำปี 2554  (Post: 14/12/2012)
การประชุมทางวิชาการนำเสนอผลงานทางวิจัย ครั้งที่ 8  (Post: 9/8/2012)
รูปแบบการเขียนผลงานวิจัยเพื่อนำเสนองานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8  (Post: 2/7/2012)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ  (Post: 6/3/2012)
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารชุมชนวิจัย  (Post: 6/1/2012)
การจัดการความรู้เรื่องเล่าใน R2R (เรื่องเล่า รพ.มหาราช)  (Post: 13/7/2011)
การสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน  (Post: 13/7/2011)
การจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  (Post: 9/6/2011)
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมทางวิชการเพื่อเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 7  (Post: 22/5/2011)
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์มูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผลข้อมูลวิจัย"  (Post: 3/4/2011)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  (Post: 15/3/2011)
ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  (Post: 15/3/2011)
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่4  (Post: 22/2/2011)
เชิญเข้าร่วมอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (Post: 7/2/2011)
ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารชุมชนวิจัย  (Post: 27/1/2011)
ประกาศทุนวิจัยยางพารา  (Post: 17/11/2010)
ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงการการปรับตัว และรับมือต่อภูมิอากาศท้องถิ่นในปัจจุบันหรืออนาคร  (Post: 6/11/2010)
ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารชุมชนวิจัย  (Post: 1/9/2010)
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  (Post: 11/6/2010)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนวิจัยนวมินทร์ ประจำปี 2554  (Post: 8/6/2010)
สถาบันวิจัยฯนำคณาจารย์ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้  (Post: 23/5/2010)
ขอเชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 6  (Post: 18/5/2010)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย  (Post: 11/5/2010)
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  (Post: 21/4/2010)
ทัวร์เกาหลีไปกับสถาบันวิจัยฯ  (Post: 26/3/2010)
สารสถาบันวิจัย  (Post: 26/3/2010)
ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ  (Post: 25/3/2010)
ประชาสัมพันธ์โครงการสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี พ.ศ.2553  (Post: 20/3/2010)
เวทีรายงานความก้าวหน้างานวิจัย  (Post: 16/3/2010)
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์ฯ  (Post: 12/3/2010)
เชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร  (Post: 8/10/2009)
เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 5 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น ก้าวไกลสู่สากล”  (Post: 25/8/2009)
เรื่อง การส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 5  (Post: 30/7/2009)
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 5 “ทักถองานวิจัยท้องถิ่น ก้าวไกลสู่สากล”  (Post: 26/7/2009)
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯร่วมกับนายอำเภอขามทะเลสอเพื่อพัฒนาเป็นอำเภอต้นแบบ  (Post: 21/7/2009)

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.