กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้ทุนการศึกษา ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2563  (Post: 20/7/2020)
ม.ขอนแก่น : ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อทําการศึกษา หรือ หาหัวข้อปัญหา (Pre?Talent Mobility) รอบที่ 2  (Post: 5/6/2020)
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน : งานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย ? จีน ครั้งที่ 9  (Post: 11/3/2020)
วช. : รับนักวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือ ไทย-เกาหลี ปี 2563  (Post: 17/1/2020)
วช. ประกาศรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-จีน  (Post: 7/10/2019)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร (องค์การมหาชน) รับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562  (Post: 13/6/2019)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : รับสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย ไทย-ฝรั่งเศส  (Post: 5/6/2019)
วช. : เชิญส่งผลงานเพื่อรับรางวัล  (Post: 20/3/2019)
มรภ.เชียงราย : ขอเชิญนักวิจัยส่งบทความวิจัยเพื่อตี่พิมพ์เผยแพร่ ในวารสารการวิจัยกาสะลองคำ  (Post: 4/2/2019)
มรภ.ลำปาง : ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกาสะลอง ปีที่ 2  (Post: 8/1/2019)
มทส. : ทุบสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (Post: 14/11/2018)
ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการ "ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2561  (Post: 11/7/2018)
สกว. : ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. - NFSC ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของมรสุมในเอเชีย ในหัวข้อ Climate Extreme  (Post: 6/2/2018)
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ : ประชาสัมพันธ์ "การประกวดนวัตกรรมชุมชน" ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2  (Post: 1/2/2018)
วช. เปิดรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ไทย?เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561  (Post: 10/1/2018)
TOR การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่ รุ่นที่ 1 มรภ.นครราชสีมา ประจำปี 2561  (Post: 26/11/2017)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (Post: 10/2/2017)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2560  (Post: 10/2/2017)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1. เรื่อง การรับสมัครทุนภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ National Natural Sci  (Post: 10/2/2017)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ R2R ประจำปีงบประมาณ 2560  (Post: 24/1/2017)
การจัดทำสัญญางบประมาณแผ่นดิน ปี2560  (Post: 28/11/2016)
วช. : ขอเชิญรับทุกแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่าง ไทย - จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2560  (Post: 25/11/2016)
เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยฐานรากและเชิงพาณิชย์ปี 60  (Post: 1/9/2016)
ป.ป.ช. : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559  (Post: 25/7/2016)
วช. : รับสมัครชิงทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - อินเดีย ประจำปี 2559  (Post: 13/6/2016)
สกว. : ประชาสัมพันธ์ ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)  (Post: 13/6/2016)
ไปรษณีย์ไทย : ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2559  (Post: 18/4/2016)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม : ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภททุนทั่วไป  (Post: 4/4/2016)
กระทรวงพลังงาน : ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559  (Post: 4/4/2016)
เ อ ก ส า ร ประกอบการเซ็นสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ ปี 2  (Post: 28/3/2016)
การจัดทำสัญญาทุนวิจัย สกอ.2559  (Post: 4/1/2016)
ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทงานวิจัยสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  (Post: 24/12/2015)
สกว. : เปิดรับสมัคร"ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด" ประจำปีงบประมาณ 2559  (Post: 22/12/2015)
สวทช. : สนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2559  (Post: 22/12/2015)
วช. : คู่มือ มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ไฟล์ทั้งเล่ม)  (Post: 26/11/2015)
สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัย : รับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบฯ 2559  (Post: 20/11/2015)
วช. : รับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนฯ ปีงบ59 กลุ่ม ผลกระทบการใช้แร่หิน รอบ2  (Post: 9/11/2015)
เอกสารการจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559  (Post: 5/11/2015)
ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ 2559  (Post: 12/10/2015)
ไปรษณีย์ไทย : ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2558  (Post: 29/9/2015)
British council : เปิดรับข้อเสนอโครงการ Newton Fund 2015/16  (Post: 1/9/2015)
การส่งข้อเสนองบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (Post: 26/8/2015)
วช. : เชิญส่งขอเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559  (Post: 23/8/2015)
มูลนิธิโทเร : ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่22 พ.ศ.2558  (Post: 9/8/2015)
วช. : การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนัวิจัย ประจำปี 2558 "โครงการความร่วมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย"  (Post: 14/7/2015)
สกอ. : เปิดรับข้อเสนอโครงการ Researchers Links ของบริติช เคานซิล ประเทศไทย  (Post: 7/6/2015)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม : ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (Post: 17/5/2015)
สมศ. : ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย  (Post: 11/5/2015)
สกอ. : โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส 59-60  (Post: 11/5/2015)
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ประจำปี 2557  (Post: 10/5/2015)
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย : แจ้งการรับสมัครทุน Endeavour Scholarships and Fellowships  (Post: 27/4/2015)
วช. : การเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559  (Post: 19/4/2015)
ประกาศรับข้อเสนอประเภทงานวิจัยสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์  (Post: 19/3/2015)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่  (Post: 19/2/2015)
รับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) : ระดับปริญญาโท  (Post: 7/1/2015)
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น (NRCT-CASS) ปี 58  (Post: 28/10/2014)
การจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณแผ่นดิน 2559  (Post: 22/10/2014)
Download คู่มือการเข้าระบบ NRMS เพื่อส่งข้อเสนอโครงการงบประมาณแผ่นดิน 2559  (Post: 24/9/2014)
การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 (สกอ.)  (Post: 23/9/2014)
ขยายเวลาส่งขอ้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559  (Post: 18/8/2014)
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ประจำปี 2558  (Post: 20/6/2014)
โครงการพัฒนางานประจำสู่งาวิจัย R2R รุ่นที่ 4  (Post: 17/3/2014)
แบบเสนอโครงการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  (Post: 10/1/2013)
1.สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2558  (Post: 26/12/2012)
แบบรายงานการไปนำเสนอผลงานวิจัย  (Post: 14/12/2012)
บันทึกขอรับทุนสนับสนุนไปนำเสนอผลงานวิจัย  (Post: 14/12/2012)
ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (วช.)  (Post: 14/12/2012)
การจัดทำสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย สกอ.2559  (Post: 14/12/2012)
ประกาศ/หลักเกณฑ์ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  (Post: 14/12/2012)
กำหนดการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่  (Post: 6/3/2012)
การรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556  (Post: 15/9/2011)
รับสมัครทุน สกว-สมาคมอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ปี 2554  (Post: 10/9/2011)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลและอบต.  (Post: 9/6/2011)
กระบวนการวิจัย  (Post: 8/6/2011)
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณประจำปี 2555  (Post: 24/3/2011)
สถาบันวิจัยฯสนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่ด้วยทีมงาน Outsource  (Post: 21/7/2009)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (Post: 21/7/2009)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Post: 21/7/2009)

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.