ด้วยเครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  ในการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  ประจำปี 2553  หัวข้อ  "การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์"  ซี่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่  26-28  พฤษภาคม 2553  ณ  โรงแรมโฆษะ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  และอุทยานเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งเป็นการจัดประชุมทางวิชาการดังกล่าว  ซึ่งเป็นการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ  ประกอบด้วยการประชุมและเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  และการนำเสนอผลงานวิจัย  ทั้งในรูปแบบการบรรยาย  และการนำเสนอผลผลิตงานวิจัยของเครือข่ายนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งนิสิต  นักศึกษาระดับปริญญาเอกจากทั่วประเทศ  ที่มีผลงานวิจัยตามกรอบและเงื่อนไขที่กำหนด  โดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ  300  คน  สามารถ download  แบบฟอร์มและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  http://www.cged.kku.ac.th  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วันที่ 25 มีนาคม 2553   โดย
อ่าน 925 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.