การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
“เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10”

สถาบันอุดมศึกษาไทย : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการส่งผลงาน

กรอบเวลา กิจกรรม
2 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 วันเริ่มต้นลงทะเบียน/ส่งบทความผ่านเว็บไซต์(ไฟล์ word และ PDF) สำหรับผู้นำเสนอ
31 มีนาคม 2563 วันสุดท้ายของการรับบทความผ่านทางเว็บไซต์และ วันสุดท้ายการชำระเงินค่าลงทะเบียนในอัตราปกติ
1-26 เมษายน 2563 แจ้งผลการพิจารณาในการปรับแก้ไขบทความและ ส่งบทความฉบับแก้ไข
6 พฤษภาคม 2563 วันสุดท้ายของการส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์ผ่านทางเว็บไซต์
22 พฤษภาคม 2563 ประชุมวิชาการและนำเสนอบทความ

 

ติดต่อและส่งข้อเสนอไปที่

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
169 ม.3 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ : 053-819 999 ต่อ 9856 หรือ 9862
โทรสาร 053-819 9998
อีเมล์ : benjamitvichakarn.2020@gmail.com
อาจารย์วชิราภรณ์ ภัทโรวาสน์
นางสาวภาณิชา แสงอ้าย


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563   โดย
อ่าน 44 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.