มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6
ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2563 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ค่าสมัคร 2,000 บาท 

ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563

สอบถามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

https://graduate.sru.ac.th/


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563   โดย
อ่าน 42 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.