New1.jpg

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ

ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563
(กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ)

ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ท่านที่สนใจสามารถดาว์นโหลด แบบฟอร์มการเขียนบทความวิจัย-บทความวิชาการ และ แบบฟอร์มการส่งบทความ 
ส่งบทความผ่านระบบ www.jarit.ssru.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-1601155 หรือ 02-1601249 โทรสาร 02-1601248
e-mail : jarit@ssru.ac.th


วันที่ 4 มีนาคม 2563   โดย Wissamas
อ่าน 140 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.