https://far.kku.ac.th

ที่ รายละเอียด กำหนดการ
1

ประชาสัมพันธ์

มกราคม 2563

2

ลงทะเบียนและส่งบทความทางวิชาการ

1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 (รอบที่ 1)

1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563 (รอบที่ 2)

3

ส่งเอกสารทางวิชาการให้ Peer review ตรวจสอบ

1 มกราคม – 15 มิถุนายน 2563

4

ส่งผลงานกลับไปให้ผู้นำเสนองานแก้ไข

1 มกราคม – 15 มิถุนายน 2563

5

ผู้นำเสนองานแก้ไขและส่งผลงานกลับมาอีกครั้ง

1 มีนาคม – 15 มิถุนายน 2563

6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงาน

16 มิถุนายน 2563

7

จัดทำเอกสาร Proceeding

16 มิถุนายน 2563

8

นำเสนอผลงาน

10 – 11 กรกฎาคม 2563

บทความที่ได้รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ กลุ่มละ 2 บทความ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University.
ที่อยู่: 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002


วันที่ 20 มีนาคม 2563   โดย Wissamas
อ่าน 49 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.