????????ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์????????
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรอบประเด็นการวิจัยที่จะให้การสนับสนุน ดังนี้
? กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve)
(1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
(2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(3) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(4) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
(5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
? กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
(1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม
(2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
(3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
(4) อุตสาหกรรมดิจิตอล
(5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
งบประมาณสนับสนุน จำนวน 700,000 บาท (โครงการละไม่เกิน 300,000 บาท)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
https://bit.ly/2Wj5rix หรือ QR code ที่ปรากฏ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
หน่วยประสานงานการวิจัย
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คุณดารณี คำสวัสดิ์ โทรศัพท์ 044-224757

***ผู้สนใจสามารถส่งแบบเสนอโครงการวิจัย (Concept Paper) จำนวน 2 ชุด ถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา พร้อมส่งทางอีเมล์ daranee@g.sut.ac.th ภายในวันที่จันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. เท่านั้น***


วันที่ 4 เมษายน 2563   โดย Wissamas
อ่าน 104 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.