ขอเชิญนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ลงทะเบียนส่งผลงานและจัดทำข้อเสนอโครงการนวัตกรรมส่ง วช. ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

 

ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

1. ลงทะเบียนเพื่อส่งชื่อผลงานได้ที่ https://forms.gle/ZHg9uNv1JixH9z3Y6

 

                                   

 

2. จัดทำข้อเสนอโครงการเป็นรูปเล่ม จำนวน 10 ชุด โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nrct.go.th จัดพิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16pt ส่งด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ โดยถือวันที่มีการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

 

 

3. เมื่อจัดทำรูปเล่มเสร็จแล้ว ให้ส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการ โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อผลงาน และให้ Save file เป็น Microsoft Word และ PDF ส่งมาที่ e-mail address : rinudom@nrct.go.th  ข้อความใน e-mail ขอให้ระบุข้อมูลดังนี้ 

 

กรณีมีรูปภาพประกอบ ขอให้ Save เป็นไฟล์ .jpg แนบมาด้วย

 

4. สอบถามรายละเอียดได้ที่   

ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย  กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โทรศัพท์ 0-2561-2445    ไอยลดา  ชนะชัย ต่อ 516 

นารถลดา  หลงสมบุญ ต่อ 517

อรอนงค์  สิงห์บุบผา ต่อ 530 

e-mail address : rinudom@nrct.go.th


วันที่ 13 เมษายน 2563   โดย Wissamas
อ่าน 127 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.