มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)
 
ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานวิจัยร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ "วารสารวิเทศศึกษา คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"
เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารวิเทศศึกษา คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
E-mail: jis@phuket.psu.ac.th
โทรศัพท์: +66(0)76-276-608
มือถือ: +66(0)85-802-9744
แฟกซ์: +66(0)76-276-263
 

วันที่ 5 มิถุนายน 2563   โดย Wissamas
อ่าน 114 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.