ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

สมาคมส่งเสริมการวิจัย (สสว.)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 4 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรที่ 1
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงคุณภาพ
2-3-4 กันยายน 2563 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500
วิทยากร : รศ.ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรที่ 2
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน
7-8 กันยายน 2563 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000
วิทยากร : บุคลากรของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หลักสูตรที่ 3
วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD)
10-11 กันยายน 2563 ( 2 วัน ) ค่าลงทะเบียน 4,000
วิทยากร : รศ.ดร.โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรที่ 4
การวิจัยเชิงปริมาณ
16-17-18 กันยายน 2563 ( 3วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500
วิทยากร : รศ.ดร.โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อสมาคม
081 303 3127 , 081 869 2370
Fax : 02 579 1336
booncherd6@yahoo.com
เว็บไซต์ http://www.rpa.or.th/


วันที่ 16 กรกฎาคม 2563   โดย Wissamas
อ่าน 97 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.