ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย  "การค้นหาอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวและการสร้างอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา"

                  ตามที่มหาวิทยาลัยร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย  โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)  ภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี  ดำเนินชุดโครงการสร้าง  "กลุ่มวิจัยการท่องเที่ยว"  เพื่อพัฒนากำลังคนสู่อาชีพในพื้นที่ 

                  ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการตามแบบ  ว.1ช  หรือ  ว.1ด  ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา  อาคาร 9 ชั้น  4  ได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  28  พฤษภาคม  2553   โทรศัพท์  044 - 272941

 


วันที่ 11 พฤษภาคม 2553   โดย
อ่าน 859 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.