???? วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เปิดรับบทความวิจัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ( ม.ค.-มิ.ย. 2564 ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้สนใจส่งบทความวิจัยได้ในระบบออนไลน์ http://irdmcru.mcru.ac.th/journal/journal/


วันที่ 11 สิงหาคม 2563   โดย Wissamas
อ่าน 128 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.