โครงการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่๖” (RDI for Disruptive Education:การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ในยุคการพลิกผันทางการศึกษา)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐–วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวทิ ๒๐ กรุงเทพมหานคร

https://il.mahidol.ac.th/sotl6/


วันที่ 11 สิงหาคม 2563   โดย Wissamas
อ่าน 18 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.