คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ISSN 2886-873X

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการในสาขาวิชาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การเงินและการธนาคาร การจัดการธุรกิจค้าปลีก และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับคณาจารย์ ผู้วิจัย และนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

2. เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่างๆ อันจะนำมาสู่ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจและประเทศต่อไป

http://ejs.bsru.ac.th/cbps/

http://business.cpru.ac.th/

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

          167 หมู่ 2 ถนนชัยภูมิ - ตาดโตน ตำบลนาฝาย  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  36000

          โทรศัพท์ 044-815-111 ต่อ 3100 3101 3103


วันที่ 19 สิงหาคม 2563   โดย Wissamas
อ่าน 142 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.