การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3

“วิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สู่ชุมชนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

http://journal.cpru.ac.th/web/conference/

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ


วันที่ 21 ธันวาคม 2563   โดย Wissamas
อ่าน 23 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.