สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565
หัวข้อเรื่อง
1.การปฏิรูปองค์กรนิติบัญญัติภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญไทย
2.หลักนิติธรรมกับการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กำหนดส่ง ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 2073 โทรสาร : 02244 2074
ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 15 มกราคม 2564   โดย Wissamas
อ่าน 113 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.