ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมุ่งขยายผลการวิจัย / พัฒนาตามแนวพระราชดำริให้มีการสืบสานต่อไป  ซึ่งเน้นผลงานที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติในการมุ่งสร้างคุณประโยชน์พัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่สังคม/องค์กร/ชุมชน ต่างๆ ของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนการวิจัย"ทุนวิจัยนวมินทร์" ขึ้น

              บัดนี้ วช. กำลังเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยนวมินทร์ ประจำปี 2554 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  30 มิถุนายน 2553

 สอบถามรายละเอียดได้ที่  ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย   02-9405743 , 02-5790109 

หรือที่ Website : http://www.navamin.nrct.go.th , http://www.ntct.go.th   


วันที่ 8 มิถุนายน 2553   โดย
อ่าน 903 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.