การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7”

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563

หัวข้อการประชุม เรื่อง การบริหารการศึกษายุคดิจิตอล: ออนไลน์-ออฟไลน์

Educationl Administration in Digital Era: Online-Offline

1.ที่มาและความสำคัญ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา การพัฒนาบุคลากร นักวิชาการและนักศึกษา ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น การนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานวิจัย จึงเป็นส่วนสำคัญและเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร นักวิชาการและนักศึกษาในสาขาต่างๆ อีกทั้ง งานวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการทำวิจัยของ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ บัณฑิตศึกษาและงานวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7” ซึ่งจะมีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานวิจัยของบุคลากร นักวิชาการและนักศึกษา แบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้ 1) ด้านการศึกษา 2) ด้านสังคมศาสตร์และการเมืองการปกครอง 3) ด้านบริหารธุรกิจ และ 4) ด้านการจัดการความรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกสถาบันการศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติฯ ครั้งนี้

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ของบุคลากร นักวิชาการและนักศึกษาสู่สาธารณชน

2.2เพื่อให้บุคลากร นักวิชาการและนักศึกษา มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชน

2.3 เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยของบุคลากร นักวิชาการและนักศึกษารวมทั้งผู้ที่สนใจในองค์กรและเครือข่ายต่างๆ

2.4 เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น

3. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม และสถานที่

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

4. ขอบเขตสาขาวิชาการนำเสนองาน

4.1 กลุ่มนำเสนองานบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการ ได้แก่

4.1.1 ด้านการศึกษา

4.1.2 ด้านสังคมศาสตร์และการเมืองการปกครอง

4.1.3 ด้านบริหารธุรกิจ

4.2 กลุ่มนำเสนองานบทความวิจัย (R2R)

ด้านการจัดการความรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

5. รูปแบบการนำเสนอ

เป็นการนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) นำเสนอโดยใช้ Power Point ใช้เวลานำเสนอบทความละ 15 นาที (นำเสนอ 10 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที)

6. หน่วยงานร่วมจัด

6.1 บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

6.2 งานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

7. การส่งบทความ

ส่งบทความฉบับเต็ม และไฟล์ใส่ CD จำนวน 1 ชุด มาที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา

ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

หรือส่งทางออนไลน์ ที่ https://sites.google.com/view/sskruconference7

หรือ ส่งมาทาง E-mail : sskru.journal@gmail.com พร้อมแนบแบบแสดงความจำนง

โทรศัพท์ 0 4561 7982

 

8. รายละเอียดการชำระเงิน

ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (เงินเฉพาะกิจ) ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ศรีสะเกษ

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 156-1-31409-0

หมายเหตุ : เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณาสำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ–นามสกุล เข้าระบบออนไลน์ หรือ สแกนไฟล์มาที่ E-mail : sskru.journal@gmail.com พร้อมแนบแบบแสดงความจำนง

(การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานการโอนเงินมาแล้วเท่านั้น)

 

 

 

วันที่ 4 มีนาคม 2564   โดย Wissamas
อ่าน 13 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.