อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจหลักในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศ โดยมุ่งเน้นผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาได้จริงอย่างทันท่วงที ทั้งเชิงวิชาการ เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน และเชิงนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ และบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2563-2565 วช. จึงกำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้
แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
1. ทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
2. โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
3. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
4. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่
5. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
6. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
7. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง
8. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)
9. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
โปรแกรมที่ 7 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจ
โปรแกรมที่ 8 รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
โปรแกรมที่ 9 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและความมั่นคงทุกมิติ
ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคง
ทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคง
โปรแกรมที่ 17 แก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ
ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564   โดย Wissamas
อ่าน 82 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.