ด้วยสมาคมนักวิจัย  ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในเดือน  สิงหาคม  2553  จำนวน  2  หลักสูตร  ดังนี้

          1.  หลักสูตร  "สถิติเพื่อการวิเคราะห์และพยากรณ์ขั้นพื้นฐาน"  วันที่  2-6  สิงหาคม  2553 ณ  ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU.C) อาคารวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          2.  หลักสูตร  "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูง"  วันที่ 16-18  สิงหาคม  ณ  ห้องฝึกอบรม  101  สำนักบริการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพมหานคร

          รายละเอียดเพิ่มเติม  www.ar.or.th 


วันที่ 11 มิถุนายน 2553   โดย
อ่าน 876 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.