เชิญเข้าร่วม อบรมเทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ

เชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ” แบบออนไลน์

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่  25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30 น. – 16:30 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ

วิทยากร

รศ.ดร.โกศล มีคุณ                   อดีตอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศ.ดร. ดุจเดือน พันธุมนาวิน        สังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ลงทะเบียนที่ลิ้งค์ด้านล่าง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564   โดย admin
อ่าน 7 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.