เปิดรับบทความวิจัย

เพื่อลงตีพิมพ์ใน

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โปสเตอร์.jpg

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/index


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564   โดย admin
อ่าน 16 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.