แจ้งรายชื่อนักวิจัย  รับเงินทุนอุดหนุนกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นักวิจัย

งวดเงินที่ได้รับ

ดร.สุพิชฌาย์  ศรีไกล

2

อ.กัลยาวีร์  อนนท์จารย์

2

อ.ศันสนีย์  มณีโชติ

2

อ.รุจาภา  ประวงษ์

2

อ.รุจิรา  ศรีสุภา

2

ผศ.ดร.รัฐกรณ์  คิดการ

2,3

ผศ.ดร.สุธีรา  เข็มทอง

3

ผศ.ศศิธร  หวังค้ำกลาง

2

ผศ.ดร.วุธยา  สืบเทพ

2

น.ส.กัณทิมา  สง่ากลาง

2

นางมิลินธร  พิลึก

2

นางสาววาสนา  เพ็งทองหลาง

3

นางสาวนัฏฐา  มณฑล

3

นางรุจิรา  ริคารมย์

2,3

ดร.สุภาวดี  วิสุวรรณ

3

นายอนุพงษ์  โพธิ

2

นางสาวศรัญญา  ชูสกุล

2

ดร.อลิศา  โชตินนท์ภิชา

2

ผศ.ดร.เศรษฐวัฒน์  โชควรกุล

2

 

 

เงินเข้าบัญชี วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

   

 

 


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565   โดย admin
อ่าน 76 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.