เปิดลงทะเบียน ส่งบทความ และชำระเงินเข้าร่วม นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 รูปแบบ Online ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 (ก่อนเวลา 15.00 น.) ชำระเงินค่าลงทะเบียน Early bird 1-30 พฤศจิกายน 2565 (ก่อนเวลา 15.00 น.) และค่าลงทะเบียนอัตราปกติ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 (ก่อนเวลา 15.00 น.)

เล่ม Proceeding online อยู่ในฐานข้อมูล Google Scholar และจะเผยแพร่ในวันจัดงานหรือไม่เกิน 2 สัปดาห์ **หากเผยแพร่แล้วไม่สามารถแก้ไขบทความในทุกกรณี**

หัวข้อการเสนอผลงาน

1. กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. กลุ่มวิชาด้านการศึกษา

3. กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจ


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565   โดย admin
อ่าน 739 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.