ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารชุมชนวิจัย

                  ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ได้จัดทำวารสาร  "ชุมชนวิจัย" ปีที่ 4  ฉบับที่ 2    (กรกฎาคม-กันยายน)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย  นักศึกษา  ผู้เกี่ยวข้อง  และผู้สนใจงานวิจัย  ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  และเป็นการเสริมสร้างการทำงานวิจัยร่วมกัน  นั้น

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร "ชุมชนวิจัย" ปีที่  4 ฉบับที่ 2 

สามารถดาวโหลดรูปแบบวารสารวิจัยได้ที่  http://www.nrru.ac.th/rdi/from/php

สอบถามได้ที่  สถาบันวิจัยและพัฒนา  อาคาร 9 ชั้น 4

โทร  044-272941  ภายใน 1516

e-mail : vijaikorat@yahoo.co.th 

 


วันที่ 1 กันยายน 2553   โดย
อ่าน 867 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.