ตามที่โครงการวิจัยแห่งชาติ ยางพารา  ฝ่ายอุตสาหกรรม  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ได้มีการสนับสนุนโครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา  (SPR)  เพื่อผลิตผลงานวิจัยเกี่ยวกับยางพาราเบื้องต้น  อีกทั้งยังเป็นเวทีให้นักวิจัยสหสาขารวมทั้งนักศึกษาระดับ  เพื่อผลิตผลงานวิจัยเกี่ยวกับยางพาราเบื้องต้น  อีกทั้งยังเป็นเวทีให้นักวิจัยสหสาขารวมทั้งักศึกษาระดับปริญญาตรี  อนุปริญญา  ปวช.  และ  ปวส.  ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องยางพารา  และได้มีการสนับสนุนโครงการวิจัยขนาดกลางเรื่องยางพารา  (MPR)  โดยโครงการ MPR  มีจุดมุ่งหมายสนับสนุนการวิจัยหาความรู้เทคโนโลยีระดับกลาง  ภายใต้การกำกับทิศทางการวิจัยตามเป้ายุทธศาสตร์ยางพาราของ สกว. ซึ่งอาจใช้ผลวิจัยเดิมเป็นฐานให้ต่อยอด  หรือจากฐานผลวิจัยเบื้องต้นของโครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา  (SPR)  หรือจากความต้องการของอุตสาหกรรม  ทั้งนี้มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ตัวความรู้และเทคโนโลยี  สำหรับสนับสุนนการผลิตภัณฑ์ยาง  และการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตของโรงงานในประเทศ  รวมทั้งการสร้างบุคลากรวิจัย  และบุคลากรรองรับภาคอุตสาหกรรมยาง  ที่ผ่านมาก่อให้เกิดผลงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  และสังคมของอุตสาหกรรมยางในวงกว้าง  จากการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งโครงการ  SPR  และ  MPR  ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสถาบันการศึกษาต่างๆ  ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานในการผลิตผลงานวิจัยและการสร้างบุคลากรวิจัยด้านยางพาราของประเทศให้มีความต่อเนื่อง  สกว.  จึงได้ประกาศการขอรับทุนโครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา  (SPR)  ปี  2554  และทุนโครงการวิจัยขนาดกลางเรื่องยางพารา  (MPR)  ปี 2554 

            อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก  http://www.trf.or.th 

      


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553   โดย
อ่าน 856 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.