ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารชุมชนวิจัย

                    ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  ได้จัดทำวารสาร  "ชุมชนวิจัย" ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม) ประจำปี 2554  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และเป็นการเสริมสร้างการทำงานวิจัยร่วมกัน นั้น

                     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร "ชุมชนวิจัย" ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

สามารถดาวโหลดรูปแบบวารสารวิจัยได้ที่  http://nrru.ac.th/rdi/from/php

สอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา  อาคาร 9 ชั้น 4

โทรศัพท์  044-272941

e-mail : vijaikorat@yahoo.co.th

 


วันที่ 27 มกราคม 2554   โดย
อ่าน 870 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.