ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

       ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฎนคราชสีมา  ได้จัดโครงการ "อบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"  ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์  2554  ณ  กลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข  และเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป 

หมายเหตุ  สามารถลงชื่อเข้าร่วมอบรมภายในวันที่  8  กุมภาพันธ์  2554

หมายเลขโทรศัพท์  1516,044-272941

 


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554   โดย
อ่าน 884 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.