ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก  กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก  ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่  26-27 พฤษภาคม  2554  ณ  โรงแรมชลจันทร์  รีสอร์ท  พัทยา  จังหวัดชลบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม  แลกเปลี่ยนแนวคิด  ประสบการณ์ในการวิจัย  และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพของงานวิจัยและผู้วิจัย

           ในการนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา  ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน  เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการฯ ดังกล่าว โดยท่านสามารถส่งผลงานวิจัยที่จะนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  4  เมษายน  2554 

โทร 0-3835-8201  ต่อ8508-10

http://ird.rmutto.ac.th

 


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554   โดย
อ่าน 854 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.