โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)  :

                                        การประชุมปฏิบัติการพัฒนาโจทย์วิจัยและ        โครงการวิจัย

                                                              วันที่  22 - 23  มีนาคม  2554

                                           ณ  ห้องประชุม  13.11  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หลักการและเหตุผล

                  การที่มหาวิทยาลัยจะบรรลุผลสำเร็จในการดำเนินงานนั้น  ต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญหลายองค์ประกอบด้วยกัน  หนึ่งในองค์ประกอบที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ  คือ  งานประจำ( Routine)  ถ้างานประจำมีการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ดี  ย่อมส่งผลให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลสำเร็จตามพันธกิจที่ตั้งไว้  ซึ่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆ  ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุนจำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรสายสนับสนุนต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและการให้บริการที่สะดวก  รวดเร็ว  และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การทำงานวิจัยจากงานประจำจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เข้ามามีส่วนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถสังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานประจำและพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยเพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสนับสนุนสามารถพัฒนาคุณภาพการทำงานประจำในลักษณะการประชุมปฏิบัติการพัฒนาโจทย์และโครงการวิจัย  ขึ้น  อันเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยต่อไป

สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่  18  มีนาคม  2554 

 โทรศัพท์  044-272941 ภายใน  1516,1672

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

           สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


วันที่ 15 มีนาคม 2554   โดย
อ่าน 890 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.