ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

             ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอย่างรับรองผล  และโครงการคลินิกวิจัย  ซึ่งการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบรูปแบบและแนวทางการทำวิจัย  การเขียนรายงานผลการวิจัย  และการเขียนบทความวิจัยที่เป็นสากล  เพื่อให้ผู้วิจัยได้ปฏิบัติทำงานวิจัย  อย่างน้อยคนละ   1  เรื่อง  ได้อย่างถูกต้องตามหลักการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและสามารถนำผลวิจัยตีพิมพ์ลงวารสารได้  เพื่อให้คณาจารย์ทราบนโยบายและทิศทางการวิจัยของประเทศ  สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้  (สภาวิจัยแห่งชาติ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา)  โครงการนี้จัดขึ้นสำหรับคณาจารย์  บุคลากรมหาวิทยาลัย  และผู้สนใจทั่วไป  ในวันที่  2-3  เมษายน  2554  ณ  โรงแรมสมเด็จธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  กรุงเทพฯ  โดยเสียค่าลงทะเบียนคนละ  500  บาท

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โทร 02-4737000  ต่อ  1600

โทรสาร  02-4737000  ต่อ  1601


วันที่ 15 มีนาคม 2554   โดย
อ่าน 849 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.