เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณประจำปี  2555

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เปิดให้มหาวิทยาลัยของรัฐ  70  แห่ง  ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณวิจัย  ประจำปี  2555  ซึ่งเป็นงบประมาณภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  โดยผู้สนใจดำเนินการดังนี้

          1.  กรอกข้อมูลเบื้องต้นของโครงการวิจัยเข้าไปในระบบตรวจสอบและขอรับทุนของมหาวิทยาลัย  70  แห่ง  www.research.mua.go.th/main/index.php โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  ภายในวันที่  31  มีนาคม  2554

          2.  ให้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามข้อ  1 (จะต้องไม่เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่เคยส่งเข้ารับระบบ  NRPM  แล้ว  ไม่ได้รับการพิจารณา  หรือเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณดำเนินแล้ว)  ผ่านระบบ NRPM ของวช.ปี 2555  ในส่วนของโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาโดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้  จนถึงวันที่  8  เมษายน  2554  เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ส่งโครงการวิจัยมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา  จำนวน  2  ชุด  พร้อมบันทึกลง  CD 1 แผ่น  ภายในวันที่  8  เมษายน  2554 (ระบุหน้าเอกสารว่าเป็นโครงการวิจัยของบประมาณปี 2555)


วันที่ 24 มีนาคม 2554   โดย
อ่าน 795 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.