ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารชุมชนวิจัย

     ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดทำวารสารชุมชนวิจัย  ประจำปีที่  6  ฉบับที่  1 (มีนาคม - พฤษภาคม 2555)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์  นักวิจัย  นักวิชาการ  นิสิต  นักศึกษา  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  จึงเปิดรับผลงานทางวิชาการประเภท  บทความวิจัย  บทความวิชาการ  ส่งภายในวันที่  24  กุมภาพันธ์  2555  ทาง E-mail: vijaikorat@yahoo.co.th 

 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  044-272941  ภายใน  1516 , 1672

ดาวโหลดรูปแบบการเขียนบทความวิจัย


วันที่ 6 มกราคม 2555   โดย
อ่าน 886 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.