ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ได้กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย "ราชภัฎเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 " พัฒนาท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาสู่อาเซียน  ในวันที่  26-27  พฤษภาคม 2555  ณ  ห้องประชุมวิทยาภิรมย์  1  อาคารวิทยาภิรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

           จึงขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอหรือเข้าร่วมประชุมวิชาการ  สามารถส่งผลงานได้จนถึงวันที่  31  มีนาคม 2555

สอบถามได้ที่  สถาบันวิจัยและส่งเสริมวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยเพชรบุรี

                  032-493277 


วันที่ 6 มีนาคม 2555   โดย
อ่าน 888 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.