ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับองค์กรภาคเอกชนในการก่อตั้งมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลงานดีเด่น อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์นานัปการต่อวงการเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยนั้น

โดยพนึ่งในกิจกรรมที่มูลนิธิได้จัดก่อเนื่องเป็นปีที่ 8 คือการจัดประกวดแข่งขันเพื่อคัดเลือกโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลงานดีเด่อน โดยมูลนิธิได้รับประมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ พระราชทานพระราชานุญาติใช้ชื่อรางวัลว่า "รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" พร้อมกับพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญอักษรพระนามาภิไชย "ส.ธ." จารึกบนโล่รางวัลชนะเลิศ

"รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" เป็นการประกาศศักยภาพและความรู้ความสามารถของคนไทย เป็นเสมือนการเปิดเวทีที่สำคัญให้คนไทยนำผลงานที่มีุคุณค่ามาแสดงและเผยแพร่ พร้อมทั้งเพื่อสร้างโอกาสให้สามารถผลิตผลงานออกสู่ตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยมูลนิธิจะสรรหา และคัดเลือกผลงานดีเด่อนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อมอบรางวัลเป็นเกียรติแด่นักวิจัยหรือนักวิชาการ และรางวัลประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสรืมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันการศึกษา ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลโล่พระราชทานพร้อมเงินรางวัล 1,000,000 บาท ในประเภทบุคคลทั่วไป และ 100,000 บาท ในประเภทนักเรียนนักศึกษา *หมดเขตส่งผลงานวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
ฝ่ายประสานงานโครงการ
วิไลภรณ์ นัยวิริยะ 0-2544-7639
www.itprincessaward.com

วันที่ 14 ธันวาคม 2555   โดย
อ่าน 869 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.