ด้วย ศูนย์วิขัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ จัดโครงการเสวนาเรื่อง "วิธีการเขียนรายงานวิจัย" ขึ้นในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 8.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต 1 อาคารสำนักอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมรวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการเขียนรายงานวิจัยตลอดจนเป็นแนวทางให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเขียนรายงานวิจัยของตนเองได้

      ในโอกาสนี้ จึงใคร่ของเรียนเชิญท่าน และโปรดพิจารณาเชิญชวน ประชาสัมพันธ์บุคลากรในหน่วยงานของท่านด้วย ตามวันเวลาดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการต้อนรับขอความกรุณาตอบกลับโดยแจ้งทางโทรสาร 02-580-0064 โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 528, 128, 445 หรือ E-mail : research@dpu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 30 พฤจิการยน 2555 และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 


วันที่ 14 ธันวาคม 2555   โดย
อ่าน 859 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.