ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และเพื่อให้นโยบายนีบรรลุผลสำเร็จด้วยดี วช. จึงได้จัดให้มีรางวัลสถาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเป็นประจำทุกปี
    สำหรับในปี 2557 นี้ วช. ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์เสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสถาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557 จัดทำรายละเอียดตามแบบที่กำหนดไว้ในสำเนาประกาศฯ ที่แนบพร้อมนี้ จำนวน 15 ชุด(ตัวจริง 1ชุด และสำเนา 14 ชุด) หรือท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นไว้ที่ http://rrm.nrct.go.th และส่งถึง วช. ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2556

รางวัลระดับดีเยี่ยม รางวัลละ
500,000 บาท
รางวัลระดับดีเด่น รางวัลละ 250,000 บาท
รางวัลระดับดี รางวัลละ 150,000 บาท
รางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลละ 100,000 บาท

วันที่ 24 มกราคม 2556   โดย
อ่าน 870 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.