ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 7 โครงการ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของรัฐบาลด้านความโปร่งใส เพื่อดำเนินการจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว
    ในการนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมกราข้อมูลข่าวสารของราชการ เห็นว่ามหาวิยาลัยของท่านมีหน่วยงานและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการวิจัยได้เป็นอย่างดี จึงขอเสนอรายละเอียดข้อกำหนดโครงการดังกล่าวมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งข้อเสนอการศึกษาวิจัยโครงการดังกล่าว มาเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อไป
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพืจารณา ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อกำหนดของโครงการทั้งหมดได้ที่ www.oic.go.th หัวข้อ "ข่าวและกิจกรรม"

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556   โดย
อ่าน 897 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.