"มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค" (Regional Research Expo) ครั้งที่ 1 จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราโอเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแสดงผลงานวิจัยและกิจกรรมวิจัยจาก ความร่วมมือของเครือข่ายระบบวิจัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่การใช้ประโยชน์ ในเวทีระดับภูมิภาค และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การจัดงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ" (Thailand Research Expo) ประจำปี 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและเครือข่ายในระบบวิจัย

โดยการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อนึ่ง สำหรับภาคการประชุมซึ่งมีหัวข้อที่หลากหลายและเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากแต่ อาจจำกัดด้วยจำนวนที่นั่ง ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ ora.kku.ac.th หรือที่ คุณณัฏฐนิชา ขามสำโรง มือถือ 081-2959729 ,คุณรัชนี รุ่งวงษ์ มือถือ 089-7131387 โทรศัพท์ 043-202416, 043-362078 ทั้งนี้ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานรัฐ วิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามระเบียบกระทรวงการคลัง


วันที่ 4 มีนาคม 2556   โดย
อ่าน 885 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.