ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินการโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาความร่วมมือว่าด้วยอุดมศึกษาและการวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผู้สอน นักวิจัย นักศึกษา ซึ่งโครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายไทยและฝรั่งเศสนั้น

                สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันและบุคลากรของท่าน จึงขอให้ผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการใน 7 สาขา เพื่อนเข้าร่วมการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2557-2558

                ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการดำเนินการ ดังนี้

1.       กรอกแบบฟอร์ม Annex A โดยระบุสาขาวิจัย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบอย่างละเอียด

2.       แจกแจงค่าใช้จ่ายของแต่ละปีที่ดำเนินกิจกรรมให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดในตารางค่าใช้จ่ายในแบบฟอร์ม Annex B

3.       กรอกหนังสือยืนยันการสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ www.inter.mua.go.th

4.       ข้อเสนอโครงการจะต้องผ่านการลงนามรับรองจากผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาระดับอธิการบดีหรือผู้มีอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนเท่านั้น

5.       ขอให้นำเสนอโครงการฉบับภาษาอังกฤษผ่านสถาบันอุดมศึกษามายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 6 ชุด ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา 16.00 น. โดยจะถือเอาวันที่ที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หน่วยงานรับข้อเสนอโครงการ) ลงตราประทับรับเอการข้อเสนอโครงการเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอสงวนสิทธ์ในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียดและส่วนประกอบครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ และจัดส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น และไม่รับพิจารณาใบสมัครที่จัดส่งทางไปรษณีย์เล็กทรอนิกส์และทางโทรสาร

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายศรัณย์ วัชราภัย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทร 02 610 5464 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saran@mua.go.th


วันที่ 11 เมษายน 2556   โดย
อ่าน 914 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.