ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ดำเนินการจัดทำวารสาร Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผลแพร่บทความทางวิชาการของ อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีกำหนดตีพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ ซึ่งมีค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสารวิชาการในประเทศ (Thai Journal Impact Factors: TJIF) ประจำปี 2553 เท่ากับ 0.045 ฉบับปัจจุบันเป็น ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ในเดือน มิถุนายน 2556

          ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท้งนี้ ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยมีการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน โดยผู้ที่สนใจสามารถนำส่งบทความ พร้อมแบบแสดงความจำนงขอส่งบทความ ตามแบบฟอร์มและรายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาด้วยหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ http://research.psru.ac.th/~rdi/journal/home.html มายังกองบรรณาธิการวารสารฯ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556


วันที่ 18 เมษายน 2556   โดย
อ่าน 885 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.