ด้วยคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดทำวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานในสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวารสารฉบับนี้มีกำหนดการเผยแพร่ในเดือน มิถุนายน 2556

                ในครั้งนี้กองบรรณาธิการวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยจัดส่งเอกสารต้นฉบับ พร้อมซีดีรอม ซึ่งบันทึกบทความหรือผลงานวิจัย ที่ไม่เคยเผยแพร่ในวารสารฉบับใดมาก่อน ส่งไปยังกองบรรณาธิการวารสาร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หรือส่งมาที่อีเมล์ watcharapong.gen@gmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556

                ขอดูรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ 19 เมษายน 2556   โดย
อ่าน 920 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.