ด้วย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการจัดการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 9 : การวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 12 -13 กันยายน 2556 ณ อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยจากทั่วประเทศได้มีโอกาสและเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการวิจัย จากหลากหลายสาขาตลอดจนพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ และด้านต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้แก่อาจารย์ บุคลาการและนิสิต นักศึกษาในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้แก่อาจารย์ บุคลากรและนิสิต นักศึกษาในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง

ในการนี้ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นว่าการดำเนินการจัดประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 9 : การวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่2ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน และ/หรือ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมส่งบทความวิจัย ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ได้ที่ http://www.research.msu.ac.th/mrc และเข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอนัญพร พรหมเมตตา (ผู้ประสานงานโครงการ) คุณจิรารัตน์ ภูสิฤทธิ์ (ผู้ประสานงานส่งผลงานสาขามนุษยศาสตร์) คุณสาวิตรี โชติวรรณกุล(ผู้ประสานงานส่งผลงานสาขาวิทยาศาสตร์) โทร 043-754416


วันที่ 4 มิถุนายน 2556   โดย
อ่าน 888 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.