ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา และโตรงสร้างบัฯฑิต มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะจัดให้มีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2556 เรื่อง การวิจัยรับใช้ชุมชนสร้างสังคมฐานความรู้ในวันศุกร์ 19 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการระดับชาติให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาของสถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการและนำเสนอผลการศึกษางานวิจัยตลอดจนประสบการณ์ด้านการวิจัย

          ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาในหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาของท่านส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติในวันเวลา กำหนดการ และสถานที่ตามรายละเอียดที่แนบ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้จากหน่วย ต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง


วันที่ 4 มิถุนายน 2556   โดย
อ่าน 898 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.