สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ร่วมกับ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

โครงการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

จัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

"วิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้"


วันที่ 8 กรกฎาคม 2557   โดย
อ่าน 912 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.