โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ"

จัดโดย กลุ่มงานเผยแพร่และบริการการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

((คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด))

(( ใบสมัคร ))


วันที่ 15 มกราคม 2558   โดย admin2
อ่าน 863 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.