http://rre2016.ubu.ac.th/agenda.php#

 

“มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559” (Regional Research Expo 2016)
ระหว่างวันที่ 3- 5 มีนาคม 2559
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Thailand Research Expo) ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ซึ่งจัด ณ ห้องประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยที่มี คุณภาพในเวทีระดับชาติของเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ เพื่อมุ่งหวังให้ผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยได้เผยแพร่สู่ผู้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยในเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศ และหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและนำสู่การใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การนำเสนอผลงานวิจัยได้ขยายขอบเขตของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยใน ภูมิภาคต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น วช. โดยข้อเสนอแนะจากผู้บริหารหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานนำเสนอผลงานวิจัยในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศด้วย รวมทั้งเป็นการเตรียมการจัดงาน Thailand Research Expo ในภาพรวมซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในทุก ๆ ปี ตามที่กล่าวมา  ทั้งนี้ การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo)” จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556  ณ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ วช. จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “วิจัยเพื่อการเรียนรู้ สู่การใช้ประโยชน์” และได้เวียนการจัดงานไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อการเรียน รู้สู่การใช้ประโยชน์ โดยครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2557 จัดขึ้นในภาคเหนือ มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมจัด ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อการเรียนรู้ สู่การนำไปใช้ประโยชน์” และครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2558 จัดขึ้นในภาคใต้  โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพร่วมจัด ภายใต้แนวคิด “วิจัยสร้างความรู้ ถ่ายทอดสู่สังคม” 

 ในปี พ.ศ. 2559  ซึ่งเป็นครั้งที่ 4 นี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคตะวันออก เฉียงเหนือขอแสดงความจำนงเป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559 (Regional Research Expo 2016)”

 

(ร่าง) กำหนดการจัดงาน

“มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559” (Regional Research Expo 2016)
ระหว่างวันที่ 3- 5 มีนาคม 2559
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


 
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559
พิธีเปิดงาน  
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

พิธีเปิดงาน ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อาคารศูนย์การเรียนรู้  
เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

หลักจริยธรรมในการเผยแพร่งานการวิจัย

  กิจกรรมการบรรยาย
  เวลา 13.00 น.- 15.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัย” 
 

โดย   ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ    คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เวลา 15.00 น.- 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง
 

เวลา 15.15 น.- 15.45 น. บรรยาย เรื่อง ภาพรวมงบประมาณด้านการวิจัย

 

โดย   ดร.อังสนา  โตกิจกล้า        ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการวิจัย    กองมาตรฐานการวิจัย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

เวลา 15.45 น.- 16.15 น. บรรยาย เรื่อง มาตรฐานการวิจัยเฉพาะด้าน

 

โดย   นายชัยยุทธ  ชัยสิทธิ์        หัวหน้าฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย   กองมาตรฐานการวิจัย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  เวลา 16.15 น.- 16.30 น. ตอบข้อซักถาม
อาคารศูนย์เทคโนโลยี 1  
เวลา 13.30 น. – 16.30 น.

การปฏิรูประบบวิจัย

อาคารศูนย์เทคโนโลยี 2  
เวลา 13.30 น.– 15.30 น.

Tourism trends “slow travel”  
ผู้ร่วมเสวนา:
1. ผศ.ดร.บุณยสฤษฎ์  อเนกสุข  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ผศ.สืบพงศ์   หงษ์ภักดี  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบล
3. อ.พิมลพรรณ อุดมพันธ์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบล

ผู้ดำเนินการเสวนา : อ.สิริรัตน์ ชอบขาย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เวลา 15.30 น. – 16.30 น.

การศึกษาโซ่อุปทานการค้าในเส้นทาง ภาคเหนือตอนล่างประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เขตปกครองตนเองกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

นักวิจัยผู้นำเสนอผลงาน : ผศ.ดร.วิชิต พระพินิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคารศูนย์เทคโนโลยี 3  
เวลา 13.30 น. – 15.00 น.

การป้องกันโรคกระดูกพรุนของผู้สูง อายุ โดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทย แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

วิทยากร :
1. ดร.อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. อ. สุภาพร กุลธินี    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. อ. ธิดารัตน์ ขวัญสวัสดิ์   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

เวลา 15.00 น. – 16.30 น.

การพัฒนาชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์

นักวิจัยผู้นำเสนอผลงาน
1. นายพูนพงศ์ สวาสดิพันธ์     ครู คศ.3  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
2. นายวิชาญ   นาทัน             ครู คศ.3  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
3. นายนรา    เดชะคำภู           ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

4. นายอนุชิต มุงคุณการ          ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

อาคารศูนย์เทคโนโลยี 4  
เวลา 13.30 น.– 16.30 น.

ทิศทาง นโยบาย วิจัยและการพัฒนาผู้สูงอายุ และการนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

วิทยากร :
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559
อาคารศูนย์การเรียนรู้  
เวลา 09.00 น.– 12.00 น.

การประชุมเชิงเสวนาเรื่อง “วิจัยทางการเกษตรอย่างไร เพื่อนำมาสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น"  

ผู้ร่วมเสวนา:

1. รศ.ดร. กมล เลิศรัตน์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. อาจารย์สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3. นายสิทธิพล  เลาหะวนิช   สิทธิพลฟาร์ม

4. นายปิยะทัศน์  ทัศนิยม ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โนนกลาง

ผู้ดำเนินรายการ

  1. ผศ.อดิศักดิ์  บ้วนกียาพันธุ์  คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. รศ.ดร.ทวนทอง  จุฑาเกตุ   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เวลา 13.30 น.– 16.30 น.

การจัดเสวนา “อาหารพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์”

ผู้ร่วมเสวนา:

1. ผศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์  ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2. ผู้แทนจากอุตสาหกรรมจังหวัด

3. ผู้แทนจากพัฒนาชุมชน

4. ผู้แทนจากพาณิชย์จังหวัด

ผู้นำเสนอผลงานวิจัย :

1. ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2. ผศ.ดร.เอกสิทธิ์  อ่อนสอาด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3. ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4. ผศ.ดร.วิริยา พรมกอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ดำเนินรายการเสวนา: ดร.อภิญญา เอกพงษ์ และดร.จินดามณี แสงกาญจนวนิช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาคารศูนย์เทคโนโลยี 1  
เวลา 09.00 น.– 12.00 น.

การเขียนบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเผยแพร่  

ผู้ร่วมเสวนา:
1. ดร.วรศักดิ์ สุขบท         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ผศ.ดร.วีรยุทธ นิลสระคู  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ผศ.ดร. เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ดำเนินการเสวนา
1. รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2. ผศ.ดร.อุดม ทิพราช       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เวลา 13.30 น. – 15.00 น.

การเสวนา “แนวโน้มและทิศทางการวิจัยด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่สอดคล้องกับสภาพเชิงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

ผู้ร่วมเสวนา:

1. คุณชำนาญ  กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดอุบลราชธานี

2. รศ.ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.อำไพศักดิ์ ทีบุญมา   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เวลา 15.00 น. – 16.30 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

วิทยากร :

1. รศ.ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ผศ. ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

3. ผศ. ดร.ประชาสันติ  ไตรยสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

ประธานดำเนินรายการ  : รศ.ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

 

อาคารศูนย์เทคโนโลยี 2  
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

เส้นทางสู่ศาสตราจารย์ ด้วยงานวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน 

วิทยากร :

1. ศ. ดร. พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2. รศ.ดร. ปราณี พิพิธพัฒนไพศาล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3. รศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ดำเนินรายการ :

1. ผศ.ดร.ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์

2. ดร.กติการ สระมณีอินทร์

เวลา 13.30 น. – 16.30 น.

ท่องเที่ยวอาเซียนสบายใจ

ผู้ร่วมเสวนา:
1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี
2. ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
3. หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
4. ผศ.ดร.ตรีเนตร สาระพงษ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาคารศูนย์เทคโนโลยี 3  
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

ทรัพยากรในลุ่มน้ำโขง " Development and natural resource management in the Mekong  "

วิทยากร :

1. นักวิชาการ /ผู้แทนจากประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา

2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

3. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

เวลา 13.30 น. – 16.30 น.

- สถานการณ์โรคเอดส์ในภูมิภาคและการวิจัยสู่ Triple zero

- แนวทางการวิจัยโรคมะเร็งที่น่าสนใจในปัจจุบัน 

ผู้ร่วมเสวนา:
1. ภก.ดร.มานิตย์ แซ่เตียว    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ภญ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ภญ.นิตยา                    โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ผู้ดำเนินการเสวนา  : ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูนศิริ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาคารศูนย์เทคโนโลยี 4  
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

หลักการวิจัยและความสำคัญ Temporal Order

วิทยากร :

รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 13.30 น. – 16.30 น.

ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method)

วิทยากร :

รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2558
อาคารศูนย์การเรียนรู้  
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

การพัฒนางานตามภารกิจสู่งานวิจัย (R2R)

วิทยากร :

รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เวลา 13.30 น. – 16.30 น.

การพัฒนางานตามภารกิจสู่งานวิจัย (R2R) ภาคปฏิบัติ

วิทยากร :

รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

อาคารศูนย์เทคโนโลยี 1  
เวลา 09.00 น.– 12.00 น.

การเขียนบทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์เพื่อเผยแพร่

ผู้ร่วมเสวนา:
1. รศ. สมหมาย ชินนาค คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ดร. จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ผศ.ดร.ชมพูนุท โมราชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4. ผศ.ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ดำเนินการเสวนา :
1. ผศ.ดร.วัชรี ศรีคำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาคารศูนย์เทคโนโลยี 2  
เวลา 09.00 น. – 10.30 น.

แนวทางการศึกษาศิลปะงานช่างอีสานและลุ่มน้ำโขง ในมิติทางสังคมวัฒนธรรม

วิทยากร :
ผศ.สมชาย นิลอาธิ  ผู้เชี่ยวชาญประจำ สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เวลา 10.30 น. – 12.00 น.

เสวนา สถาปัตยกรรมเมืองอุบล: อดีต ปัจจุบัน อนาคต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ร่วมเสวนา:

1. ดร.ติ๊ก แสนบุญ  (หัวข้อ ศาสนาคารพื้นถิ่น ) สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน

2. อ.ยง บุญอารีย์   (หัวข้อ  เฮือนพักอาศัย ) สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาคารศูนย์เทคโนโลยี 3  
เวลา 09.00 น.– 12.00 น.

เทคนิคการนำเสนองานวิจัยด้วย Information Graphic

วิทยากร :

อ.นริศรา แสงเทียน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาคารศูนย์เทคโนโลยี 4  
เวลา 09.00 น. – 10.00 น.

บรรยายพิเศษ “นโยบายนวัตกรรม เพื่อ SME ไทย"

วิทยากร* : นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   

ผู้ร่วมเสวนา*

1. นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (sme bank)

2. ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์ SME ไทย

ผู้ดำเนินการเสวนา:
ผศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์  ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เวลา 10.00 น. – 12.00 น. เสวนา “การสนับสนุน SME ไทย ในภาวะวิกฤติ"
พิธีปิดงาน  
เวลา 13.30 – 16.30 น. พิธีปิดงาน ณ หอประชุมไพรพะยอม

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559   โดย
อ่าน 1,003 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.